Uvod Reference Publikace Odkazy Kontakt
BiSAFE s.r.o.
Zivotnost & spolehlivost tlakovych zarizeni english

Profil firmy

BiSAFE s.r.o. je soukromá společnost založená v roce 1993, která se zabývá spolehlivostí a životností tlakových nádob a zařízení, především v energetice, chemickém průmyslu a plynárenství. BiSAFE s.r.o. poskytuje posouzení stavu zařízení, provozní způsobilosti a optimalizaci kontrol pro komponenty parních kotlů, jako jsou např. přehříváky páry, bubny, dále pak vyhodnocení stavu potrubních systémů a celé řady dalších zařízení.

Společnost BiSAFE s.r.o. je certifikována ISO 9001:2008

Při posuzování zařízení jsou používány osvědčené a standardizované postupy. BiSAFE s.r.o. je registrovaným uživatelem postupů:

 • BEGL – R5 (An Assessment Procedure for the High Temperature Response of Structures, Issue 3, British Energy)
 • BEGL – R6 (Assessment of the Integrity of Structures Containing Defects, R6 - Revision 4, British Energy)
 • API579 (Fitness-for-Service, API Recommended Practice 579, American Petroleum Institute)

Pro tlaková zařízení a potrubní systémy nabízíme:

 • zpracování a analýza provozních záznamů
  Data, zaznamenaná řídícím systémem zařízení, jsou zpracována za účelem získání spekter zatížení. Zpracování dat probíhá pomocí počítačového programu, který je založen na normě ASTM E 1049 - 85 (metoda stékání deště).
 • analýza potrubních systémů
  Programový systém PPS-GaP, používaný v BiSAFE s.r.o., umožňuje výpočet deformací rozsáhlých potrubních systémů a určení sil a momentů v libovolném místě potrubí. Výpočty respektují teplotní dilataci, vnitřní přetlak a vlastní hmotnost potrubí.
 • výpočty metodou konečných prvků
  Výpočty jsou prováděny pomocí systémů
  • PMD (Package for Machine Design), který se distribuován firmou Vamet a jeho vývoj probíhá ve spolupráci s Akademií věd ČR a
  • COSMOS/M
  Uvedené výpočetní systémy umožňují řešit následující úlohy:
  • Vedení tepla – stacionární i nestacionární stavy
  • Elasticko-plastická 2D a 3D analýza napjatosti
  • Stanovení součinitele intenzity napětí pro různé typy trhlin
  • Analýza redistribuce napětí creepovými procesy, výpočet creepové deformace a creepového poškození
  • Simulace kontaktu těles
 • pravděpodobnostní postupy hodnocení spolehlivosti a životnosti
  Tato oblast zahrnuje:
  • Pravděpodobnostní výpočet doby do iniciace trhliny
  • Pravděpodobnostní optimalizace kontrol
  • Analýza proudu poruch
 • posuzování integrity konstrukcí

Pro Vaše zařízení zajistíme:

dlouhodobou predikci životnosti
optimalizaci period a rozsahu kontrol
prodloužení životnosti při minimalizaci rizika poruchy
zhodnocení provozní spolehlivosti
posouzení přípustnosti defektu
posouzení stavu jednotlivých uzlů při rekonstrukci zařízení
Úvod | Reference | Publikace | Odkazy | Kontakt
Copyright © 2003 BiSAFE s.r.o.